Tạo redirect website sang 1 đường dẫn khác hoặc domain khác trên code web

Posted On By admin

Mục đích: Tạo redirect website sang 1 đường dẫn khác hoặc domain khác, rất tiện nếu bị tấn công, thông báo bảo trì web lỗi…

Mặc định thông tin web sẽ lưu trữ trong file index.html hoặc index.php. Bạn chỉ cần tìm file trên và add thêm dòng bôi đỏ

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 ​​ ​​​​ <!– HTML meta refresh URL redirection –>

 ​​ ​​​​ <meta http-equiv=”refresh”

 ​​ ​​​​ content=”0; url=http://​​ trafficidc2.fptdata.com/cacti”>

</head>

<body>

 ​​ ​​​​ <p>You will be redirect to:  ​​​​ <a href=”http://ridirect.com/chuyen-huong”>http://​​ http://ridirect.com/chuyen-huong​​ </a></p>

</body>

</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *